Rólunk

Tisztelt Érdeklődő!

A Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola (3561 Felsőzsolca, Sport u. 2.) 1-8.osztályos felmenő rendszerben bővülő általános iskolaként kezdte meg működését. Alapítója és fenntartója a Tiszáninneni Református Egyházkerület.

A 2012/2013. tanévben 1-5. évfolyamon egy-egy osztállyal indult nevelő-oktató tevékenységünk. Az alsó tagozat iskolaotthonos: a tanórák, az önálló tanulási idő és a szervezett szabadfoglalkozások délelőtt és délután folyamatosan váltják egymást. Az 1-4. osztályos diákok így 8.00-tól 16.00-ig tartózkodnak az iskolában. Ezen időszak alatt nemcsak a tantárgyi ismereteket sajátítják el a gyerekek, de egyben sokszínű szabadidős tevékenységek részesei is. Iskolánk magas színvonalú oktatást biztosít tanulói számára. Felkészült, tapasztalt és szakképzett pedagógusok várják a hozzánk érkező gyermekeket. Nevelésünk, oktatásunk középpontjában a gyermek áll. Mai világunkban fontosnak tartjuk a keresztyén értékrend átadást, a gyermekek e szerint való nevelését.

Iskolánk küldetésnyilatkozata:

„Eszköze lenni az isteni kéznek, Egy nem haszontalan tagja az egésznek… ” (Kazinczy Ferenc)

Céljaink megvalósulása érdekében hisszük, hogy csak a keresztyén és minőségi szemlélet lehet iskolánk fejlesztésének alapja. Számunkra a minőség fogalma a magas szintű nevelést - oktatást, munkafegyelmet, hitbeli elkötelezettséget, emberi kapcsolatokat, szervezethez való kötődést (egyház, gyülekezet, iskola) jelenti. Egyéni képességek fejlesztése tanórán és órán kívüli keretekben. Közösségi érzés erősítése. Reális önismereti és önértékelési készség alakítása, fejlesztése. Szellemi és fizikai terhelés harmóniájának megteremtése. Sokoldalú tevékenykedtetés során kreativitás, következetesség, felelősségvállalás kialakítása. Felkészítés a továbbtanulásra, sikeres pályaválasztásra.

Lehetőségeink, kínálatunk tanórákon:

Angol nyelv oktatása 1.osztálytól.

Iskolaotthonos/egésznapos iskolai oktatás.

Képesség szerinti csoportbontás felső tagozaton.

Zeneiskolai képzés lehetősége a művészeti iskola keretein belül /kis-előképző, szolfézs, zongora, furulya, fuvola, trombita, stb …/.

Felekezet szerinti hitoktatás.

Magyar és angol nyelv, ill. matematika, informatika tantárgyak kiemelt fejlesztése, magasabb óraszámban, a kommunikáció és a logikai készség fejlesztése érdekében.

Szakköreink:

angol, dráma, énekkar, matematika, néptánc, természetismeret, rajz,  

Iskolai sportköreink:

kézilabda, labdarúgás, tenisz, íjászat, természetjáró, tömegsport, 

Diákpresbitérium:

Ez a diákönkormányzati forma fontos szerepet vállal a gyermekek érdekképviseletében, a szabadidő hasznos eltöltésében, hulladékgyűjtésben, kirándulások és iskolanapok szervezésében, lebonyolításában.

Ifjúsági szervezet:

Iskolánkban a 116. sz. gr. Teleki Pál Cserkészcsapat működik, melyen keresztül Isten, Haza és Embertárs szeretetére neveljük tanulóinkat.

Az egyes tantárgyak mellett kötelező a hit- és erkölcstan heti 2 órában, az egyházi ének heti egy órában (5-6. évfolyamon), melyek értékelése bekerül a bizonyítványba. Az intézmény - református szellemiségének biztosítása érdekében - áhítatot, bibliakört, gyülekezetlátogatást, szeretetszolgálatot stb. szervez, és támogatja a Magyarországi Református Egyház által elfogadott ifjúsági szervezetek működését.

Örömmel várjuk a környező települések jelentkező diákjait is!  A református iskola nem zárja ki a más vallású diákok fogadását, hiszen erkölcsi, vallási alapértékeink egyetemesek.

Szeretettel várjuk mindazok jelentkezését, akik keresztyén értékrenden alapuló nevelést-oktatást szeretnének gyermeküknek biztosítani !

    Nagy György

       igazgató

Hozzászólások