KÖZLEMÉNY

A Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda
Édenkert Református Óvoda intézményegységébe történő óvodai beiratkozásról

Az óvodai beiratkozás helye: 3713 Arnót, Petőfi Sándor út 98. - Édenkert Református Óvoda
Az óvodai beiratkozás időpontja: 2023. április 24. és 25. napján 7:30-17:30 óra között.
Az óvodai beíratásához szükséges közokiratok, dokumentumok:
- „Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyazonosságot
igazoló hatósági igazolványokat” (20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet, 20. §), a gyermek
születési anyakönyvi kivonata, lakcímkártyája, TAJ kártyája.
- „a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványokat és lakcímet igazoló hatósági
igazolványát.” (20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet, 20§)
- Sajátos nevelési igényű gyermek esetében a szakértői vélemény másolata.
A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 20. § (2) bekezdése
értelmében a szülő - a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek kivételével - az óvodai
nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a
fenntartó által közzétett - jelen esetben a 20. § (1) bekezdés b) pontja szerint kezdeményezett -
hirdetményben meghatározott időpontban a 2023/2024-es nevelési évre, vagy az
óvodalátogatási kötelezettség alól felmentését kérni.
A 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (2) bekezdés első mondata előírja, hogy
a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a
nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A
Rendelet 20. § (1c) bekezdés második mondata szerint a hivatal április 16-áig értesítést küld
azon gyermek lakcímére, akiknek a tárgyévben óvodáztatási kötelezettsége megkezdődik.
A szülő - tárgyév április 15. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem
előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét
betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az
augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti, a megyei kormányhivatal
általános illetékességgel eljáró járási hivatala, mint felmentést engedélyező szerv felmentheti
az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete
indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő,
továbbá tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében az Eütv. 89. §-a szerinti általános
járóbeteg-szakellátásban, vagy az Eütv. 91. §-a szerinti általános fekvőbeteg-szakellátásban
részt vevő szakorvos rendelhető ki. Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében a kérelem
a tárgyév április 15. napja után is benyújtható. Az eljárás időtartama ötven nap (Nkt 8. § (2)
bekezdés).

2

Az Nkt. 8. § (1) bekezdés második mondata értelmében az óvoda felveheti azt a gyermeket is,
aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a
településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett
településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál
idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
A szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási,
világnézeti meggyőződésére, nemzetiségi hovatartozására tekintettel szabadon választhat
óvodát (Nkt. 72. § (2) bekezdés).
A nevelési-oktatási intézmény vallási, világnézeti tekintetben elkötelezett intézményként
működik, és ennek megfelelően a gyermekek felvételének előfeltételeként kikötheti valamely
vallás, világnézet elfogadását, és ezt felvételi eljárás keretében vizsgálhatja (Nkt. 31. § (2)
bekezdés a) pontja).
Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik, a gyermek az óvodával jogviszonyban
áll (Nkt. 49. § (1) bekezdés). A kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól felmentett, három
éves kort betöltött, valamint az Nkt. 8. § (1) bekezdése szerinti harmadik életévét be nem töltött
gyermek szülője a nevelési év közben kérheti felvételét az óvoda vezetőjénél, annak érdekében,
hogy a gyermek részt vehessen az óvodai foglalkozásokon (Rendelet 20. § (2c) bekezdés).
A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az
óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját
követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a hivatalt (Oktatási Hivatal).
A 2023/2024. nevelési év az óvodában a 2023. szeptember 1-jétől a 2024. augusztus 31-éig
tartó időszak.
 A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben közösen gyakorolják
jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése
alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti
jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta.
 A 2012. évi II. törvény 247. § (1) bekezdés a) pontja úgy rendelkezik, miszerint az a
szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló
gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.
 Az Nkt. 47. § (1) bekezdése értelmében a sajátos nevelési igényű gyermek esetében a
különleges bánásmódnak megfelelő ellátást a szakértői bizottság szakértői
véleményében foglaltak szerint kell biztosítani.
 A szülő választja ki a sajátos nevelési igényű tanuló számára megfelelő ellátást nyújtó
nevelési-oktatási intézményt az illetékes szakértői bizottság szakértői véleménye
alapján, a szülő és a gyermek igényeinek és lehetőségeinek figyelembevételével (Nkt.
47. § (2) bekezdés).
 A Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda az alaptevékenységéhez
kapcsolódóan integrált csoportban ellátja a többi gyermekkel együtt nevelhető azon
sajátos nevelési igényű gyermekeket, akik a szakértői bizottság véleménye alapján:
-enyhén értelmi fogyatékosok,
-beszédfogyatékosok,
-egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzdenek.

3

 A köznevelési intézmény fenntartója működési támogatásra jogosult, ezért az óvoda
részt vesz a kötelező felvételt biztosító óvoda feladatainak ellátásában. Ennek során
felvételi körzetnek kell tekinteni azt a települést, amelyben az óvoda székhelye,
telephelye található (Nkt. 33. § (1) bekezdés). Az a gyermeklétszám, amelynek
felvételét az óvoda nem tagadhatja meg, nem lehet kevesebb, mint a köznevelési
intézmény alapító okiratában az óvoda tekintetében - az adott feladat ellátási helyre -
meghatározott felvehető maximális gyermeklétszám huszonöt százaléka.
 Ha a településen csak egy óvoda működik, akkor köteles felvenni a településen
lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező óvodai nevelésben részt
venni köteles gyermekeket (Nkt. 33. § (2) bekezdés).
 A felvételről az óvoda intézményegység-vezetője dönt.
 Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja: 2023. 05. 24.
 Az óvodai felvételről hozott döntést írásba kell foglalni (Rendelet 20. § (4) bekezdés a)
pontja, 83. § (3) bekezdés). A nevelési-oktatási intézmény a döntését határozatba
foglalja, ha a jelentkezést, a kérelmet részben vagy egészben elutasítja (Rendelet 20. §
(4) bekezdés b) pontja, 83. § (4) bekezdés).
 Az Nkt. 37. § (2) bekezdése értelmében a köznevelési intézmény döntése, intézkedése
vagy intézkedésének elmulasztása (együtt: döntés) ellen a szülő, törvényes képviselő -
a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül - a
gyermek érdekében eljárást indíthat. A fenti kérelmet az intézménynél kell
előterjeszteni. Ha a kérelem alapján az óvoda intézményegység-vezetője a megtámadott
döntést nem vonja vissza, illetve az eljárást megindító kérelemnek megfelelően azt nem
módosítja, javítja, cseréli vagy egészíti ki, a beadványt az intézmény az ügy összes
iratával, az eljárást megindító kérelem előterjesztésére nyitva álló határidő leteltét
követően felterjeszti az ügyben való eljárásra és másodfokú döntés meghozatalára
jogosult fenntartónak.
Kelt: Arnót, 2023. március 14.